Komisija za lož ulje

Naručilac: Predškolska ustanova “Maslačak”

Adresa: Ul. Nova b.b

Mesto: Sjenica

Broj odluke: 175/2020

Datum: 05.02.2020

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim nabavkama ( ‘’Sl. glasnik RS br.124/12, 14/15 i 68/15) i člana 43. Statuta Predškolske ustanove  “ MASLAČAK” u Sjenici,  direktor  donosi

 

R E Š E NJ E

O obrazovanju komisije  za javnu nabavku male vrednosti

OBRAZUJE SE Komisija za javnu nabavku lož ulja za grejanje , redni broj JN D-1/2020.

Komisija se obrazuje u sledećem sastavu:

SastavIme i prezimePotpis
1PredsednikHamidović Senada, sekretar ustanove
ZamenikBiberović Emina, šef računovodstva
2ČlanGočobija Eldin- domar
ZamenikVranić Sonja, referent za finansijsko računovodstvene poslove
3ČlanLotinac Denis- službenik za poslove zaštite i bezbednosti
ZamenikKorać Safeta, pom.kuvar

 

Zadaci komisije Rokovi za izvršenje zadataka
 

1. Priprema  konkursne dokumentacije, oglase o javnim nabavka, izmene ili dopune kon.dokumentacije,dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

 

Biće izrađena u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o pokretanju postupka.

 

2. Objavljivanje poziva za podnošenje ponude i konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca i pozivanje poonuđača da podnesu ponude.

 

Poziv za podnošenje ponuda dostaviće se na adresu najmanje tri potencijalna ponuđača, u roku od tri dana od dana izrade  konkursne        dokumentacije i  istovremeno objaviti poziv i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
 

3. Otvara , pregleda, ocenjuje i rangira ponude

Rok za podnošenje i otvaranje ponuda je ne manje od 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponude na Portalu javnih nabavki.
 

4.Sačinjava pismeni izveštaj o stručnoj oceni ponuda

Pregled i stručna ocena ponuda biće izvršena u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.
 

5. Priprema predloga odluke o dodeli ugovora.

U roku od 3 dana od dana izvršenog pregleda i pisanog izveštaja o stručnoj oceni ponuda.

Rešenje  dostaviti:

  • Pojedinačno članovima komisije
  • Primerak uz materijal