Odluka za lož ulje

Naručilac: Predškolska ustanova “Maslačak”

Adresa: Ul. Nova b.b

Mesto: Sjenica

Broj odluke: 174 / 2020

Datum: 05.02.2020

Na osnovu člana 53. Zakona o javnim nabavkama ( ‘’Sl. glasnik RS br.124/12, 14/15 i 68/15) i člana 44. Statuta Predškolske ustanove  “ MASLAČAK” u Sjenici,  direktor  donosi

 

ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

(  DOBRA )

REDNI BROJ NABAVKE:  D – 1 / 2020

 1. Predmet javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

Predmet javne nabavke je lož ulje za grejanje   u   PU ’’ MASLAČAK’’ u Sjenici.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: lož ulje –  09135100.

 1. Procenjena vrednost javne nabavke: 1.600.000 dinara bez obračunatog PDV-a.
 2. Okvirni datumi u kojima će se sprovoditi pojedinačne faze postupka JNMV:

Priprema konkursne dokumentacije:

 • Konkursna dokumentacija će biti pripremljena u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o pokretanju postupka JNMV.

Objavljivanje poziva za podnošenje ponude i konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca i pozivanje poonuđača da podnesu ponude:

 • Poziv za podnošenje ponuda dostaviće se na adresu najmanje tri potencijalna ponuđača, u roku od tri dana od dana izrade  konkursne        dokumentacije i stovremeno objaviti poziv i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Rok za podnošenje i otvaranje ponuda: 

 • Rok za podnošenje i otvaranje ponuda je ne manje od 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponude na Portalu javnih nabavki.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 

 • Odluka o dodeli ugovra biće doneta u okvirnom roku ne dužem od 10 dana  od dana otvaranja ponuda.

Rok za zaključenje ugovora:

 • Ugovor će biti zaključen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Rok za objavljivanje obaveštenja:

 • Obaveštenje  o zaključenom ugovoru biće objavljeno u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora.
 1. Podaci o aproprijaciji u budžetu/finansijskom planu:

Sredstva za javnu nabavku predviđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije-Odluka o Buđžetu opštine Sjenica  za 2020. godinu u okviru razdela – 5.01,  funkcija –  911, ekonomska klasifikacija – 421- stalni troškovi. Javna nabavka je predviđena u Planu javnih  nabavki naručioca za 2020.godinu.

 1. Postupak javne nabavke će sprovesti Komisija za javnu nabavku koja se obrazuje rešenjem naručioca.
 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u ’’ Opštinskom službenom glasniku – Sjenica ’’.