Odluka za pokretanje postupka za namirnice

Naručilac: Predškolska ustanova “Maslačak”

Adresa: Ul. Nova b.b

Mesto: Sjenica

Broj odluke: 324/2020

Datum: 26.03.2020

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim nabavkama ( ‘’Sl. glasnik RS br.124/12, 14/15 i 68/15) i člana 43. Statuta Predškolske ustanove  “ MASLAČAK” u Sjenici,  direktor  donosi

 

ODLUKU

O pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti

(dobara)

Redni broj nabavke: D-3/2020

1. Predmet javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

Predmet javne nabavke je nabavka ‘’ Namirnica i prehrambenih proizvoda” za potrebe PU ”Maslačak” u Sjenici, redni broj JNMV  D- 3/2020.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Hrana,piće, duvan i srodni proizvodi- 15000000.

2.Predmet javne nabavke oblikovan je po partijama sa procenjenom vrednosti i to:

Naziv partijeVrednost partije
1Hleb500.000 dinara
2Sveže juneće i teleće meso bez kostiju700.000 dinara
3Voće i povrće (sveže i smrznuto)1.050.000 dinara
4Mleko i jogurt400.000 dinara
5Namirnice široke potrošnje1.500.000 dinara
Ukupna procenjena vrednost4.150.000 dinara

3. Okvirni datumi u kojima će se sprovoditi pojedinačne faze postupka JNMV:

1. Priprema konkursne dokumentacije Konkursna dokumentacija će biti pripremljena u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o pokretanju postupka JNMV.
 

2.Objavljivanje poziva za podnošenje ponude i konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca i pozivanje poonuđača da podnesu ponude.

 

Poziv za podnošenje ponuda dostaviće se na adresu najmanje tri potencijalna ponuđača, u roku od tri dana od dana izrade konkursne dokumentacije i istovremeno objaviti poziv i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
 

3. Rok za podnošenje i otvaranje ponuda

Rok za podnošenje i otvaranje ponuda je ne kraće od 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki.
 

4.Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovra biće doneta u okvirnom roku ne dužem od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
5. Rok za zaključenje ugovora Ugovor će biti zaključen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.
5. Rok za objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru Obaveštenje o zaključenom ugovoru biće objavljeno u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora.

 

4.Podaci o aproprijaciji u budžetu/finansijskom planu:

Sredstva za javnu nabavku predviđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije – Odluka o Budžetu opštine Sjenica za 2020.godinu u okviru razdela- 5.01, funkcija – 911, ekonomska klasifikacija– 426 materijal. Javna nabavka je predviđena u Planu nabavki naručioca za 2020.godinu.

5.Postupak javne nabavke će sprovesti Komisija za javnu nabavku koja se obrazuje rešenjem naručioca.

6.Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u ’’ Opštinskom službenom glasniku – Sjenica ’’.

 

Odgovorno lice

Direktorka,

MInela Biberović