Oglas za prodaju

PREDŠKOLSKA USTANOVA

”MASLAČAK”

BROJ: 285

06.03.2020.godine

S J E N I C A

Predškolska ustanova ‘’Maslačak’’ iz Sjenice u skladu sa odlukom Upravnog  odbora br. 260 od 27.02.2020. godine, direktor ustanove objavljuje:

OGLAS  ZA  JAVNU  PRODAJU  PUTEM  LICITACIJE

Preškolska ustanova ‘’Maslačak ‘’ u Sjenici, oglašava javnu prodaju putem licitacije kuhinjskih elemenata i to:

 1. Zamrzivač- 1 kom – početna cena-12. 000 din.
 2. Frižider – 1 kom- – početna cena- 18.000 din.
 3. Metalni regal- 1 kom-– početna cena- 15. 000 din.
 4. Sto za ceđenje – 1 kom –– početna cena-5.000 din
 5. Para hvatač – 1 kom – – početna cena-10.000 din.
 6. Metalna mat polica- 1 kom – – početna cena-8.000 din.
 7. Električni kiper – 1 kom –– početna cena- 20. 000 din.
 8. Blok sto – 1 kom –– početna cena- 5.000 din
 9. Mesoreznica- 1 kom- – početna cena-18.000 din.
 10. Jednokrilna sudopera – 1 kom- – početna cena- 7.000 din.
 11. Trokrilna sudopera – 1 kom-– početna cena- 10.000
 12. Sto za ceđenje – 1 kom – – početna cena-10.000 din
 13. Sto za pribor -1 kom – početna cena-5.000 din.

Ukupna  početna cena: 143.000 din.

Navedeni kuhinjski elementi se prodaju kao jedinstvena celina, po početnoj kupoprodajnoj ceni utvrđenoj na osnovu Izveštaja komisije imenovane za prodaju navedenih stvari, u ukupnom iznosu od: 126.800 din.

Kuhinjski elementi su u funkcionalnom stanju i  prodaju se  u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.

Pravo učešća na licitaciju imaju sva fizička i pravna lica kao i preduzetnici koji se prijave za učešće na javnoj licitaciji.

Uredna prijava treba da sadrži:

 • Zahtev za učešće na javnoj licitaciji
 • Fotokopija lične karte za fizička lica
 • Rešenje o upisu u registar za pravna lica i preduzetnike.

Prijave se podnose komisiji za sprovođenje postupka javne licitacije za prodaju kuhinjskih elemenata Predškolske ustanove ‘’Maslačak’’ u Sjenici, preko pisarnice ustanove ili preko pošte.

Rok za podnošenje prijava za javnu licitaciju je najkasnije do 13.03.2020.godine do 13.casova.

Oglas za javnu prodaju putem licitacije istaći na oglasnoj tabli ustanove, ili na internet sajtu vrtića: www.vrticmaslacak.edu.rs

Javno nadmetanje će se održati dana 13.03.2020.godine u 14.časova u prostorijama ustanove.

Kriterijum za ocenu ponuda je najviša ponuđena cena. Učesnik koji pobedi na licitaciji, dužan je da u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije,  zaključi ugovor o kupoprodaji, isplati  cenu i preuzme kupljene stvari. Troškovi oko prevoza  stvari pada na teret  kupca.

Sva potrebna obaveštenja i  informacije u vezi  stvari koje su predmet licitacije, mogu se dobiti na br.telefona  064-856-9729, kontakt osoba, Gičević Zineta.

Direktorka,

PU ‘’Maslačak’’

_________________