Poziv za namirnice i prehrambene proizvode

Poziv za namirnice i prehrambene proizvode u word dokumentu (docx), možete preuzeti klikom na dugme “Download now”.

Download Now

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

PU “Maslačak''

Broj:​​ 334

Dana​​ 31.03.2020.godine.

S​​ J​​ E​​ N​​ I​​ CA

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

POZIV ​​ ​​​​ ZA ​​ ​​​​ PODNOŠENјE ​​​​ PONUDA

 

Na​​ osnovu​​ člana​​ 39.​​ 55.​​ stav​​ 1​​ tačka​​ 2)​​ i​​ člana​​ 60.stav​​ 1.​​ tačka​​ 2),Zakona​​ o​​ javnim​​ nabavkama ​​​​ (,,Sl.glasnik​​ RS“,​​ br.​​ 124/12, 14/15​​ i​​ 68/15), ​​ Pravilnika​​ o​​ obaveznim​​ elementima​​ konkursne​​ dokumentacije​​ u​​ postupcima​​ javnih​​ nabavki​​ i​​ načinu​​ dokazivanja​​ ispunjenosti​​ uslova​​ (,,Sl.glasnik​​ RS“,​​ br.​​ 86/2015/)​​ i​​ Odluke​​ o​​ pokretanju​​ postupka​​ javne​​ nabavke​​ male​​ vrednosti​​ br.​​ 324​​ od​​ 26. 03. 2020.​​ godine​​ pozivaju​​ se​​ ponuđači​​ da​​ podnesu​​ pisanu​​ ponudu​​ za​​ dodelu​​ i​​ zaklјučenje​​ ugovora​​ o​​ javnoj​​ nabavci.

 

1.​​ Naziv,​​ adresa​​ i​​ internet​​ stanica​​ naručioca​​ 

Naručilac​​ Predškolska​​ ustanova​​ ''MASLAČAK''​​ ul.​​ Nova​​ b.b​​ 36310​​ Sjenica​​ ,​​ web​​ stranica:​​ www.vrticmaslacak.edu.rs.​​ poziva​​ sve​​ zainteresovane​​ ponuđače​​ da​​ pripreme​​ i​​ podnesu​​ ponude​​ u​​ skladu​​ sa​​ zakonom,​​ konkursnom​​ dokumentacijom​​ i​​ pozivom.

 

2.​​ Vrsta​​ naručioca​​ 

Predškolska​​ ustanova​​ 

 

3.​​ Vrsta​​ postupka​​ 

Postupak​​ javne​​ nabavke​​ male​​ vrednosti​​ –​​ dobra.

 

4.​​ Opis​​ predmeta​​ nabavke,​​ naziv​​ i​​ oznaka​​ iz​​ opšteg​​ rečnika​​ nabavke​​ :

Nabavka​​ namirnica​​ i​​ prehrambenih ​​​​ proizvoda​​ po​​ partijama​​ (​​ redni​​ broj:​​ D​​ -3/2020)

​​ za​​ potrebe​​ ​​ Predškolske​​ ustanove​​ ''Maslačak''​​ u​​ Sjenici,​​ 

Naziv​​ i​​ oznaka​​ iz​​ opšteg​​ rečnika​​ nabavke:​​ Hrana,​​ piće​​ i​​ duvan​​ i​​ srodni​​ proizvodi.-15000000.

Predmet​​ javne​​ nabavke​​ oblikovan​​ je​​ po​​ partijama​​ i ​​​​ to:​​ 

Partija ​​​​ 1 –​​ hleb​​ i​​ peciva

Partija ​​​​ 2 –​​ sveže​​ teleće​​ i​​ juneće​​ meso​​ bez​​ kostiju.

Partija ​​​​ 3​​ ​​ voće​​ i​​ povrće​​ (​​ sveže​​ i​​ smrznuto​​ )

Partija ​​​​ 4​​ ​​ mleko​​ i​​ jogurt

Partija ​​​​ 5​​ -​​ ostale​​ namirnice​​ široke​​ potrošnje.​​ 

 

5.​​ U​​ slučaju​​ obaveze​​ podnošenja​​ ponude​​ sa​​ podizvođačem​​ procenat​​ vrednosti​​ nabavke​​ koji​​ se​​ izvršava​​ preko​​ podizvođača​​ 

Ukoliko​​ ponuđač​​ u​​ ponudi​​ navede​​ da​​ će​​ izvršenje​​ javne​​ nabavke​​ delimično​​ poveriti​​ podizvođaču​​ dužan​​ je​​ da​​ navede​​ u​​ svojoj​​ ponudi​​ procenat​​ ukupne​​ vrednosti​​ nabavke​​ koji​​ će​​ poveriti​​ podizvođaču,​​ a​​ koji​​ ne​​ može​​ biti​​ veći​​ od​​ 50%​​ kao​​ i​​ deo​​ predmeta​​ nabavke​​ koji​​ će​​ izvršiti​​ preko​​ podizvođača.

​​ 

6.​​ Kriterijum,​​ elementi​​ kriterijuma​​ za​​ dodelu​​ ugovora​​ 

Najniža​​ ponuđena​​ cena.

 

7.​​ Način​​ preuzimanja​​ konkursne​​ dokumentacije,​​ odnosno​​ internet​​ adresa​​ gde​​ je​​ konkursna​​ dokumentacija​​ dostupna​​ 

Konkursna​​ dokumentacija​​ se​​ može​​ preuzeti​​ u​​ prostorijama​​ Predškolske​​ ustanove​​ ''Maslačak''​​ ​​ ul.​​ Nova​​ b.b.​​ Sjenica,​​ svakim​​ radnim​​ danom​​ od​​ 08​​ do​​ 15​​ časova.​​ Konkursna​​ dokumentacija​​ je​​ dostupna​​ na​​ Portalu​​ javnih​​ nabavki​​ i​​ internet​​ stranici​​ naručioca:​​ www.vrticmaslacak.edu.rs.

 

8.​​ Način​​ podnošenja​​ ponude​​ i​​ rok​​ 

Ponuda​​ se​​ podnosi​​ neposredno​​ ili​​ putem​​ pošte.

​​ Rok​​ za​​ podnošenje​​ :​​ 

Blagovremenom​​ ponudom​​ smatraće​​ se​​ ponuda​​ prispela​​ na​​ adresu:​​ 

Predškolska​​ ustanova​​ ''Maslačak''​​ Ul.Noba​​ b.b.​​ 36310​​ ​​ Sjenica,​​ do​​ 13.​​ aprila​​ 2020.​​ godine​​ (​​ ponedelјak​​ )​​ do​​ 10​​ časova,​​ bez​​ obzira​​ na​​ način​​ ​​ dostavlјanja.​​ Ponuđač​​ koji​​ ne​​ dostavlјa​​ ponudu​​ preko​​ pošte,​​ predaje​​ je​​ lično​​ u​​ prostorijama​​ Predškolske​​ ustanove​​ ''Maslačak'',​​ na​​ gore​​ navedenoj​​ adresi.​​ 

Ponuda​​ prispela​​ po​​ isteku​​ datuma​​ i​​ sata​​ određenih​​ u​​ pozivu,​​ smatraće​​ se​​ ​​ neblagovremenom,​​ a​​ naručilac​​ će​​ je​​ vratiti​​ neotvorenu​​ ponuđaču,​​ sa​​ naznakom​​ da​​ je​​ podneta​​ neblagovremeno.​​ Ponuđač​​ može​​ da​​ izmeni,​​ dopuni​​ ​​ ili​​ opozove​​ svoju​​ ponudu​​ do​​ isteka​​ roka​​ za​​ podnošenje​​ ponude.​​ Ponuda​​ se​​ priprema​​ i​​ podnosi​​ u​​ skladu​​ sa​​ pozivom​​ i​​ konkursnom​​ dokumentacijom.​​ 

Ponudu​​ na​​ originalnim​​ obrascima,​​ a​​ sastavlјenu​​ prema​​ datom​​ uputstvu,​​ potrebno​​ je​​ dostaviti​​ u​​ zatvorenoj-zapečaćenoj​​ koverti​​ sa​​ naznakom​​ Nabavka​​ namirnica​​ i​​ prehrambenih​​ proizvoda​​ br.D-3/2020​​ ''​​ –​​ NE​​ OTVARATI“,​​ na​​ adresu:​​ Predškolska​​ ustanova​​ ''MASLAČAK''​​ ul.​​ Nova​​ b.b​​ 36310​​ Sjenica.​​ Na​​ poleđini​​ koverte​​ ponuđači​​ su​​ obavezni​​ da​​ naznače​​ naziv,​​ sedište,​​ adresu​​ i​​ osobu​​ za​​ kontakt.​​ Ponuđač​​ može​​ da​​ podnese​​ samo​​ jednu​​ ponudu.​​ Ponudu​​ dostaviti​​ na​​ srpskom​​ jeziku.​​ Ponuda​​ sa​​ varijantama​​ nije​​ dozvolјena.​​ 

 

9.​​ Mesto,​​ vreme​​ i​​ način​​ otvaranja​​ ponuda​​ 

Postupak​​ javnog​​ otvaranja​​ ponuda​​ održaće​​ se​​ 13.​​ 04​​ 2020.​​ godine​​ (​​ ponedelјak)​​ u​​ 10,30​​ časova​​ u​​ prostorijama​​ Predškolske​​ ustanove​​ ''Maslačak''.​​ Postupak​​ otvaranja​​ ponuda​​ sprovodi​​ komisija​​ za​​ javne​​ nabavke​​ formirana​​ rešenjem​​ broj:​​ 325​​ od​​ 26. 03. 2020.​​ godine.​​ 

 

10.​​ Uslovi​​ pod​​ kojima​​ predstavnici​​ ponuđača​​ mogu​​ učestvovati​​ u​​ postupku​​ otvaranja​​ ponuda​​ 

Pre​​ početka​​ postupka​​ javnog​​ otvaranja​​ ponuda​​ predstavnici​​ ponuđača,​​ koji​​ će​​ prisustvovati​​ postupku​​ otvaranja​​ ponuda,​​ dužni​​ su​​ da​​ naručiocu​​ predaju​​ pismena​​ punomoćja,​​ na​​ osnovu​​ kojih​​ će​​ dokazati​​ ovlašćenje​​ za​​ učešće​​ u​​ postupku​​ javnog​​ otvaranja.​​ 

Broj​​ punomoćja​​ i​​ ime​​ predstavnika​​ ponuđača​​ se​​ upisuje​​ u​​ Zapisnik​​ o​​ otvaranju​​ ponuda.​​ 

 

11.​​ Rok​​ za​​ donošenje​​ odluke​​ 

Odluku​​ o​​ dodeli​​ ugovora,​​ koja​​ će​​ biti​​ obraložena,​​ Naručilac​​ će​​ doneti​​ u​​ okvirnom​​ roku​​ ne​​ dužem​​ od​​ 10​​ dana​​ od​​ dana​​ otvaranja​​ ponuda.

​​ 

12.​​ Lice​​ za​​ kontakt-​​ službenik​​ za​​ javne​​ nabavke-​​ Senada​​ Hamidović,​​ dipl.pravnik​​ -​​ senadavrtic@hotmail.com- ​​​​ 020/ 744-877​​ i​​ mob: 062 20 30 55.​​ 

 

2