Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

PREDŠKOLSKA USTANOVA ”MASLAČAK”

SJENICA

BROJ:773

11.09.2020.god.

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANјU POSTUPKA JAVNE NABAVKE, NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENјUJE I NABAVKI DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA

_SEPTEMBAR 2020. godine

SADRŽAJ

 

Odelјak Naziv odelјka Strana
I Osnovne odredbe
II Planiranje javnih nabavki
III Sprovođenje postupka javne nabavke
IV Kontrola javnih nabavki
V Način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci
VI Način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga
VII Osposoblјavanje i               usavršavanje        za

obavlјanje poslova javnih nabavki

VIII Završne odredbe

Na osnovu člana 49. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” broj 91/19) i  člana  29. Statuta, Upravni odbor predškolske ustanove ‘Maslačak”  u Sjenici, na sednici održanoj  dana 11.09.2020. godine, donosi

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANјU POSTUPKA JAVNE NABAVKE, NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENјUJE I NABAVKI DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA

 

I OSNOVNE ODREDBE

 Predmet uređivanja

 Član 1.

Ovim pravilnikom se, za potrebe naručioca PU ”Maslačak” iz Sjenice, bliže uređuje planiranje nabavki, način  sprovođenja postupka javnih nabavki, nabavki društvenih i drugih posebnih usluga i  nabavki na koje se Zakon ne primenjuje i praćenja izvršenja zaklјučenih ugovora o nabavkama, kao i odgovornost za zakonito, stručno i blagovremeno postupanje u vezi s poslovima javnih nabavki.

Cilјevi Pravilnika

 Član 2.

Cilј ovog Pravilnika su precizno uređivanje načina obavlјanja poslova u vezi s nabavkama kod Naručioca PU”Maslačak” i uređivanje odgovornosti u poslovima u vezi s nabavkama.

Cilјevi obavlјanja poslova nabavki

 Član 3.

Cilјevi obavlјanja poslova nabavki kod PU ”Maslačak” su:

 • Nabavka dobara, usluga i radova u skladu sa potrebama ustanove;
 • Pribavlјanje dobara, usluga i radova odgovarajućeg kvaliteta i potrebnih količina, za zadovolјavanje stvarnih potreba ustanove,
 • Ekonomično trošenje sredstava koji su predviđeni za određenu nabavku dobara, usluga i radova odgovarajućeg kvaliteta po najpovolјnijoj ceni.

II PLANIRANјE JAVNIH  NABAVKI

Način planiranja nabavki

Član 5.

Pravilnikom se uređuju postupak planiranja nabavki, rokovi izrade i donošenja plana javnih nabavki i izmena plana javnih nabavki, ovlašćenja i odgovornost organizacionih jedinica, odnosno lica koja učestvuju u planiranju, kao i druga pitanja od značaja za postupak planiranja nabavki.

Član 7.

Plan javnih nabavki donosi se na godišnjem nivou i sadrži obavezne elemente određene Zakonom.

Plan javnih nabavki i sve njegove kasnije izmene ili dopune Služba nabavke objavlјuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od deset dana od dana donošenja.

Naručilac nije dužan da objavi procenjenu vrednost javne nabavke i podatke iz plana, koje predstavlјaju poslovnu tajnu u smisli zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Kriterijumi za planiranje nabavki

Član 8.

Kriterijumi koji se primenjuju za planiranje svake nabavke su:

 • da li je predmet nabavke u funkciji obavlјanja delatnosti i u skladu sa planiranim cilјevima koji su definisani u relevantnim dokumentima (propisi, standardi, godišnji programi poslovanja, usvojene strategije i akcioni planovi i sl.);
 • da li tehničke specifikacije i količine određenog predmeta nabavke odgovaraju stvarnim potrebama naručioca;
 • da li je procenjena vrednost nabavke odgovarajuća, s obzirom na cilјeve nabavke, imajući u vidu tehničke specifikacije, neophodne količine i stanje na tržištu (cena i ostali uslovi nabavke);
 • da li nabavka ima za posledicu stvaranje dodatnih troškova, kolika je visina i kakva je priroda tih troškova i da li je kao takva isplativa;
 • da li postoje druga moguća rešenja za zadovolјavanje iste potrebe i koje su prednosti i nedostaci tih rešenja u odnosu na postojeće;
 • stanje na zalihama, odnosno praćenje i analiza pokazatelјa u vezi sa potrošnjom dobara (dnevno, mesečno, kvartalno, godišnje i sl.);
 • prikuplјanje i analiza postojećih informacija i baza podataka o dobavlјačima i zaklјučenim ugovorima;
 • praćenje i poređenje troškova održavanja i korišćenja postojeće opreme u odnosu na troškove nove opreme, isplativost investicije, isplativost remonta postojeće opreme i sl.;
 • troškovi životnog ciklusa predmeta javne nabavke (trošak nabavke, troškovi upotrebe i održavanja, kao i troškovi odlaganja nakon upotrebe);
 • rizici i troškovi u slučaju nesprovođenja postupka nabavke, kao i troškovi alternativnih rešenja;
 • obezbeđivanje uslova da predmet nabavke ne zagađuje životnu sredinu, odnosno obezbeđivanje optimalnog smanjenja potrošnje energije, tj. postizanja energetske efikasnosti;
 • da li se nabavka sprovodi na način srazmeran predmetu javne nabavke i cilјevima koje treba da postigne.

Način iskazivanja potreba i utvrđivanje stvarnih potreba predmeta nabavke

 Član 9.

Službenik za javne nabavke u saradnji sa službom za finansije je zadužena za koordinaciju postupka planiranja (dalјe: nosilac planiranja), pre početka postupka prijavlјivanja potreba za predmetima nabavki, dostavlјa ostalim službama instrukcije za planiranje.

Instrukcije za planiranje treba da budu u pisanoj formi, prilagođene potrebama naručioca, u skladu sa članom 41. Zakona o javnim nabavkama.

Član 10.

Postupak planiranja počinje utvrđivanjem stvarnih potreba za predmetima nabavki, koje su neophodne za obavlјanje redovnih aktivnosti iz delokruga, a u skladu su sa postavlјenim cilјevima.

Stvarne potrebe za dobrima, uslugama i radovima koje treba nabaviti, određuju se u skladu sa kriterijumima za planiranje nabavki.

Član 11.

Proveru da li su iskazane potrebe u skladu sa kriterijumima za planiranje nabavki obavlјa nosilac planiranja.

Nakon izvršene provere nosilac planiranja obaveštava  o svim uočenim neslaganjima potreba sa kriterijumima za planiranje nabavki.

Nakon prijema obaveštenja iz stava 2. ovog člana, organizacione jedinice vrše neophodne ispravke i utvrđuju stvarnu potrebu za svaku pojedinačnu nabavku, o čemu obaveštavaju nosioca planiranja.

Pravila i način određivanja predmeta nabavke i tehničkih specifikacija predmeta nabavke

Član 12.

Predmet nabavke su dobra, usluge ili radovi koji su određeni u skladu sa Zakonom i odgovarajućom ORN/CPV oznakom.

Tehničkim specifikacijama određuje se predmet nabavke u skladu sa Zakonom i kriterijumima za planiranje nabavki, tako da se predmet nabavke opiše na jednostavan, jasan, objektivan, razumlјiv i logično struktuiran način.

Pravila i način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke

Član 13.

Procenjena vrednost predmeta javne nabavke mora da bude objektivna, zasnovana na sprovedenom ispitivanju i istraživanju tržišta predmeta javne nabavke, koje uklјučuje proveru cene, kvaliteta, perioda garancije, održavanja i sl., i mora da bude validna u vreme pokretanja postupka.

Procenjena vrednost predmeta javne nabavke iskazuje se u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost, a obuhvata procenu ukupnih plaćanja koje će izvršiti naručilac, uklјučujući sve opcije ugovora i moguće produženje ugovora, ukoliko je predviđeno u konkursnoj dokumentaciji.

Način ispitivanja i istraživanja tržišta predmeta nabavke

 Član 14.

Pre sprovođenja postupka javne nabavke naručilac može da sprovede istraživanje tržišta radi pripreme postupka javne nabavke i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtevima u vezi sa nabavkom.

U slučaju jednostavnih predmeta nabavki dostupnih širokom tržištu, istraživanje tržišta može da se sprovodi pozivanjem potencijalnih dobavlјača, pretraživanjem specijalizovanih oglasa ili internet stranica i slično.

Naručilac može da traži ili da uzme u obzir savet nezavisnih stručnjaka, nadležnih organa ili privrednih subjekata u vezi sa pripremom i sprovođenjem postupka javne nabavke, pod uslovom da se time ne narušavaju načela obezbeđenja konkurencije i zabrane diskriminacije, jednakosti privrednih subjekata i transparentnosti.

Određivanje odgovarajuće vrste postupka javne nabavke

  Član 15.

Nosilac planiranja određuje vrstu postupka javne nabavke, vodeći računa o tome da predmet javne nabavke predstavlјa tehničku, tehnološku, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu celinu.

Određivanje procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ne može da se vrši na način koji ima za cilј izbegavanje primene navedenog zakona, niti u tom cilјu može da se vrši podela predmeta javne nabavke na više nabavki.

Način određivanja perioda na koji se ugovor o javnoj nabavci zaklјučuje

Član 16.

Nosilac planiranja određuje period na koji se ugovor o javnoj nabavci zaklјučuje u skladu sa važećim propisima i realnim potrebama naručioca.

Određivanje vremena pokretanja postupka javne nabavke

Član 17.

Vreme pokretanja postupaka javnih nabavki određuje nosilac planiranja u skladu sa potrebama naručioca iz člana 16. Pravilnika, uzimajući u obzir vrstu postupka javne nabavke koji će se sprovoditi, zakonom propisane rokove za pripremu i dostavlјanje ponuda i rokove za zahtev za zaštitu prava.

Ispitivanje opravdanosti rezervisane javne nabavke

Član 18.

Organizacione jedinice, kao rezultat istraživanja tržišta svakog predmeta nabavke, određuju da li je opravdano sprovesti rezervisanu javnu nabavku.

Ispitivanje opravdanosti zajedničkog sprovođenja javne nabavke

Član 19.

Nosilac planiranja određuje da li je opravdano zajedničko sprovođenje javne nabavke, imajući u vidu rezultate istraživanja tržišta svakog predmeta nabavke i potrebe naručioca.

Izrada i donošenje plana javnih nabavki

Član 20.

Obaveze i odgovornosti učesnika u planiranju definisane su tako što u predviđenom roku:

 • nosilac planiranja izrađuje i dostavlјa instrukcije za planiranje sa standardizovanim obrascima i tabelama za prijavlјivanje potreba i obaveštava  o roku za prijavlјivanje potreba;
 • Služba za ishranu i higijenu utvrđuje i iskazuju potrebe za predmetima nabavki (mora da dostave opise predmeta nabavki, količine i procenu vrednosti nabavke, kao i obrazloženja koja su od značaja za ocenu opravdanosti, procenu prioriteta nabavke), a zatim dostavlјaju nosiocu planiranja dokument sa iskazanim potrebama;
 • nosilac planiranja proverava iskazane potrebe (vrši formalnu, računsku i logičku kontrolu predloženih predmeta, količina, procenjene vrednosti i prioriteta nabavki, kao i ostalih podataka, a zatim predlaže njihove ispravke) i o tome obaveštava službu za ishranu i higijenu.
 • Služba za ishranu i higijenu vrši neophodne ispravke i utvrđuju stvarne potrebe za predmetima nabavki, a potom o tome dostavlјaju dokument nosiocu planiranja;
 • nosilac planiranja objedinjuje potrebe na nivou celog naručioca i dostavlјa dokument službi u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija radi usaglašavanja sa budžetom Republike Srbije, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili finansijskim planom naručioca;
 • Služba u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija razmatra usaglašenost nacrta plana javnih nabavki sa raspoloživim sredstvima iz nacrta finansijskog plana ili nacrtom budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, a nakon toga obaveštava nosioca planiranja o potrebi usklađivanja.

Član 21.

Naručilac donosi plan javnih nabavki posle usvajanja finansijskog plana ili budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave.

Član 22.

Plan javnih nabavki nosilac planiranja dostavlјa službi odmah nakon donošenja.

Plan javnih nabavki nosilac planiranja u roku od deset dana od dana donošenja objavlјuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

Član 23.

Plan javnih nabavki može da se izmeni uvek kada postoji potreba, a obavezno kada je potrebno povećati procenjenu vrednost javne nabavke za više od 10%, kada je potrebno izmeniti predmet javne nabavke ili planirati novu javnu nabavku.

Izmene i dopune plana javnih nabavki donose se u postupku koji je propisan za donošenje plana javnih nabavki, kada su ispunjeni uslovi propisani Zakonom.

Izmene i dopune plana javnih nabavki nosilac planiranja u roku od deset dana od dana donošenja objavlјuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

Komunikacija u poslovima javnih nabavki

Član 24.

Komunikacija u postupku javne nabavke između naručioca i privrednih subjekata vrši se u skladu sa propisima, putem Portala javnih nabavki, odnosno putem pošte, kurirske službe i elektronskim putem – slanjem elektronske pošte.

Komunikacija izuzetno može da se vrši usmenim putem, u skladu sa propisima, ako se ta komunikacija ne odnosi na bitne elemente postupka javne nabavke i ako Zakonom nije drugačije propisano, pod uslovom da je njena sadržina u zadovolјavajućoj meri dokumentovana sačinjavanjem beleški od strane lica koje je vršilo komunikaciju usmenim putem.

Ako je to naročito potrebno, naručilac može da zahteva korišćenje alata i uređaja koji nisu široko dostupni, pod uslovom da ponudi alternativno sredstvo pristupa.

Komunikacija u postupku javne nabavke unutar naručioca vrši se pisanim ili elektronskim putem.

III SPROVOĐENјE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke

Član 25.

Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke podnosi služba koja je korisnik nabavke, odnosno organizaciona jedinica koja je planirala nabavku (dalјe: podnosilac zahteva), ukoliko je javna nabavka predviđena planom javnih nabavki naručioca za tekuću godinu, pod uslovom da dobije potvrdu da su sredstva za javnu nabavku predviđena u budžetu Republike Srbije, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili u finansijskom planu naručioca.

Potvrdu da su sredstva za javnu nabavku predviđena u budžetu Republike Srbije, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili u finansijskom planu naručioca izdaje šef računovodstva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se organizacionoj jedinici u čijem je delokrugu sprovođenje postupaka javnih nabavki (dalјe: Služba nabavke).

Podnosilac zahteva dužan je da odredi predmet javne nabavke, procenjenu vrednost, tehničke specifikacije, kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, tehničke propise i standarde koji se primenjuju, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., kao i održavanje i garantni rok, tako da ne koristi diskriminatorske uslove i tehničke specifikacije.

Podnosilac zahteva odgovoran je za izrađenu tehničku specifikaciju i kriterijume za izbor/dodelu ugovora koji su predloženi u zahtevu.

Član 26.

Podnosilac zahteva, uz zahtev za pokretanje postupka javne nabavke, dostavlјa i obrazloženje za pokretanje pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva, kao i svu prateću dokumentaciju, ukoliko smatra da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi za pokretanje te vrste postupka.

Služba nabavke objavlјuje obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva koje sadrži obrazloženje osnovanosti primene tog postupka, a istovremeno sa objavlјivanjem obaveštenja Kancelariji za javne nabavke dostavlјa obrazloženje i svu dokumentaciju u vezi sa razlozima koji opravdavaju sprovođenje pomenute vrste postupka, o čemu obaveštava podnosioca zahteva.

Nakon objavlјivanja obaveštenja iz stava 1. navedenog člana, Služba nabavke u pisanoj formi upućuje poziv na pregovaranje jednom ili, ako je moguće, većem broju privrednih subjekata.

Član 27.

Po prijemu zahteva za pokretanje postupka javne nabavke Služba nabavke dužna je da proveri da li isti sadrži sve utvrđene elemente, a naročito da li je javna nabavka predviđena planom javnih nabavki za tekuću godinu.

Ukoliko podneti zahtev sadrži nedostatke, odnosno ne sadrži sve potrebne elemente, isti se bez odlaganja vraća podnosiocu zahteva na ispravku i dopunu, koja mora biti učinjena u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko podneti zahtev sadrži sve neophodne elemente, zahtev se dostavlјa na odobrenje službeniku za nabavke, koji potpisuje i overava podneti zahtev.

Način postupanja po odobrenom zahtevu za pokretanje postupka javne nabavke

Član 28.

Na osnovu odobrenog zahteva Služba nabavke bez odlaganja sačinjava predlog odluke o sprovođenju postupka javne nabavke, koja sadrži sve potrebne elemente propisane Zakonom.

Na odluku iz stava 1. ovog člana parafiranjem se saglašava šef računovodstva. Odluka se, zajedno sa zahtevom za pokretanje postupka javne nabavke i ostalom pratećom dokumentacijom, dostavlјa rukovodiocu naručioca na potpis- direktoru ustanove.

Način imenovanja članova komisije za javnu nabavku, odnosno lica koja sprovode postupak javne nabavke

Član 29.

Komisija mora da ima neparan broj članova, a najmanje tri člana.

U komisiji za javnu nabavku jedan član mora da bude lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz pravne naučne oblasti na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ili službenik za javne nabavke sa visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ili lice koje je steklo sertifikat za službenika za javne nabavke do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Za člana komisije imenuje se lice koje ima odgovarajuća stručna znanja iz oblasti koja je predmet javne nabavke, kada je to potrebno.

Članovi komisije za javnu nabavku, odnosno lice koje sprovodi postupak umesto komisije, mogu da budu lica koja nisu zaposlena kod naručioca, ako naručilac nema zaposlena lica koja imaju odgovarajuća stručna znanja.

Nakon donošenja odluke članovi komisije potpisuju izjavu kojom potvrđuju da u predmetnoj javnoj nabavci nisu u sukobu interesa.

Napomena: Ukoliko procenjena vrednost javne nabavke ne prelazi iznos od 3.000.000 dinara, naručilac nije dužan da imenuje komisiju za javnu nabavku, pri čemu postupak javne nabavke sprovodi lice koje naručilac imenuje.

Način pružanja stručne pomoći komisiji, odnosno licima koja sprovode postupak javne nabavke

Član 30.

Sve službe  dužne su da u okviru svoje nadležnosti pruže stručnu pomoć komisiji.

U slučaju potrebe za stručnom pomoći, komisija se pisanim putem obraća nadležnoj službi.

Služba od koje je zatražena stručna pomoć dužna je da pisanim putem odgovori na zahtev komisije, u roku koji određuje komisija, u skladu sa propisanim rokovima za postupanje.

Ukoliko služba ne odgovori komisiji ili ne odgovori u roku, komisija obaveštava ovlašćeno lice naručioca, koji će preduzeti sve potrebne mere predviđene pozitivnim propisima za nepoštovanje radnih obaveza.

Napomena: Na isti način se postupa ukoliko, u slučaju da procenjena vrednost javne nabavke ne prelazi vrednost od 3.000.000 dinara, naručilac ne imenuje komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke, već imenuje lice koje će sprovesti postupak umesto komisije.

Način postupanja u toku izrade konkursne dokumentacije

Član 31.

Komisija za javnu nabavku priprema konkursnu dokumentaciju na način utvrđen Zakonom i podzakonskim aktima koji uređuju oblast javnih nabavki, tako da ponuđači na osnovu iste mogu da pripreme i podnesu prihvatlјivu i odgovarajuću ponudu.

Konkursna dokumentacija mora da sadrži elemente propisane podzakonskim pravilnikom kojim su uređeni obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki.

Konkursna dokumentacija mora da bude potpisana od strane komisije najkasnije do dana objavlјivanja.

Komisija je dužna da, u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i odlukom o sprovođenju postupka javne nabavke, sprovede sve radnje potrebne za realizaciju javne nabavke.

Objavlјivanje u postupku javne nabavke

Član 32.

Objavlјivanje oglasa o javnoj nabavci, konkursne dokumentacije i drugih akata u postupku javne nabavke vrši Služba nabavke za potrebe komisije za javnu nabavku, u skladu sa Zakonom.

Oglasi se objavlјuju preko Portala javnih nabavki na standardnim obrascima čiju sadržinu utvrđuje Kancelarija za javne nabavke.

Sadržina oglasa o javnoj nabavci navedena je u prilogu 4. Zakona.

Pri opisu predmeta nabavke naručilac je dužan da u oglasima o javnim nabavkama koristi oznake iz Opšteg rečnika nabavke.

U slučaju da konkursna dokumentacija ne može da se objavi putem elektronskih sredstava na Portalu javnih nabavki, naručioci su dužni da u javnom pozivu ili u pozivu za podnošenje prijava ili pozivu za podnošenje ponuda ili pregovaranje u sistemu kvalifikacije navedu da će konkursna dokumentacija biti poslata sredstvima koja nisu elektronska.

Objavlјivanje oglasa na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa uređeno je odredbom člana 105. stav 8. Zakona.

Izmene, dopune i dodatna pojašnjenja dokumentacije o nabavci

Član 33.

Izmene, dopune i dodatna pojašnjenja dokumentacije o nabavci sačinjava komisija za javnu nabavku.

Prijem i otvaranje ponuda

Član 34.

Ponuda se podnosi elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki, u skladu sa propisima.

Ukoliko se delovi ponude ne mogu podneti elektronskim putem, organizaciona jedinica u čijem su delokrugu poslovi pisarnice dužna je da prilikom prijema na koverti/kutiji obeleži vreme prijema, a ako su delovi ponude dostavlјeni neposredno, dostavlјaču se predaje potvrda prijema.

Zabranjeno je davanje informacija o primlјenim ponudama do otvaranja ponuda, pri čemu su sva lica u obavezi da čuvaju ponude tako da ne dođu u posed neovlašćenih lica.

Na postupak otvaranja ponuda, sadržinu zapisnika o otvaranju ponuda i druga pitanja od značaja za postupak otvaranja ponuda primenjuju se odredbe Zakona i podzakonskog akta kojim se uređuje otvaranje ponuda.

Način postupanja u fazi stručne ocene ponuda

Član 35.

Komisija za javnu nabavku dužna je da, nakon otvaranja ponuda odnosno prijava, pristupi pregledu, stručnoj oceni i rangiranju ponuda odnosno prijava na osnovu uslova i zahteva iz dokumentacije o nabavci, kao i da nakon toga sačini izveštaj o postupku javne nabavke.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana naročito mora da sadrži sledeće podatke:

 • predmet javne nabavke, procenjenu vrednost javne nabavke ukupno i posebno za svaku partiju;
 • vrednost ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke;
 • osnovne podatke o ponuđačima odnosno kandidatima;
 • naziv izabranog ponuđača odnosno kandidata, razloge zbog kojih je njegova ponuda izabrana, odnosno prijava prihvaćena, deo ugovora ili okvirnog sporazuma koji će izvršavati podizvođač i nazive podizvođača ako postoje;
 • rezultate ocene ponuda i ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i, ako je primenjivo, kriterijume ili pravila za smanjenje broja kandidata, ponuda i rešenja, i to:
  • nazive izabranih kandidata ili ponuđača i razloge za njihov izbor,
  • nazive odbijenih/isklјučenih kandidata ili ponuđača, razloge za odbijanje njihovih prijava ili ponuda i ponuđenu cenu tih ponuda;
 • razloge za odbijanje ponuda za koje se ustanovi da su neuobičajeno niske;
 • način rangiranja ponuda;
 • okolnosti koje opravdavaju primenu pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva;
 • okolnosti koje opravdavaju primenu konkurentnog postupka sa pregovaranjem i konkurentnog dijaloga koji sprovodi javni naručilac;
 • razloge zbog kojih je naručilac odlučio da obustavi postupak javne nabavke;
 • razloge iz člana 45. st. 3. i 5. Zakona, zbog kojih nisu korišćena elektronska sredstva za podnošenje ponuda;
 • sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete, kada je to primenjivo;
 • obrazloženje razloga zbog kojih predmet javne nabavke nije podelјen u partije u skladu sa članom 36. stav 2. Zakona.

Donošenje odluke u postupku

Član 36.

U skladu sa Izveštajem o postupku javne nabavke, komisija za javnu nabavku priprema predlog odluke o dodeli ugovora, predlog odluke o zaklјučenju okvirnog sporazuma, predlog odluke o obustavi postupka javne nabavke, predlog odluke o isklјučenju kandidata, kao i obaveštenje o priznavanju kvalifikacije, prema odredbama Zakona.

Predlog odluke iz stava 1. ovog člana dostavlјa se rukovodiocu naručioca, odnosno ovlašćenom licu na potpisivanje.

Potpisana odluka objavlјuje se na Portalu javnih nabavki u roku od tri dana od dana donošenja.

Način postupanja u toku zaklјučivanja ugovora

Član 37.

Po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava nakon donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o zaklјučenju okvirnog sporazuma, odnosno ako u roku predviđenom Zakonom nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen, kao i ako je postupak zaštite prava obustavlјen, Služba nabavke sačinjava predlog ugovora.

Predlog ugovora nakon parafiranja od strane sekretara ustanove,  potpisuje rukovodilac naručioca, odnosno direktor-ovlašćeno lice naručioca.

Nakon potpisivanja ugovora od strane odgovornog odnosno ovlašćenog lica, Služba nabavke dostavlјa primerke ugovora na potpisivanje drugoj ugovornoj strani ili obezbeđuje potpisivanje na drugi odgovarajući način, u roku od deset dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Služba nabavke dostavlјa potpisani primerak ugovora podnosiocu zahteva za pokretanje nabavke i službi u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija.

Ugovor o javnoj nabavci može biti zaklјučen i u elektronskoj formi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Postupanje u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava

Član 38.

Komisija postupa po prijemu zahteva za zaštitu prava u skladu sa Zakonom.

U slučaju potrebe za stručnom pomoći, komisija postupa u skladu sa članom 30. Pravilnika.

Obaveze i odgovornosti u postupku javne nabavke

Član 39.

Služba nabavke koordinira rad komisija za javne nabavke, pruža stručnu pomoć komisiji u vezi sa sprovođenjem postupka i obavlјa druge aktivnosti u vezi sa sprovođenjem postupka javne nabavke.

Za sačinjavanje predloga i donošenje akata u postupku javne nabavke odgovorni su: rukovodilac naručioca, Služba nabavke i komisija za javnu nabavku. Komisija za javnu nabavku stara se o zakonitosti sprovođenja postupka.

Akte u postupku javne nabavke sačinjava Služba nabavke, a komisija za javnu nabavku sačinjava konkursnu dokumentaciju i izveštaj o postupku javne nabavke.

Služba nabavke i podnosilac zahteva određuju oblikovanje javne nabavke po partijama.

Dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke određuje komisija za javnu nabavku.

Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke određuje podnosilac zahteva i odgovoran je za iste, a dužan je da potpiše i overi svaku stranicu tehničkih specifikacija.

Tehničke specifikacije, kao obavezan deo konkursne dokumentacije, podnosilac zahteva određuje na način koji će omogućiti zadovolјavanje stvarnih potreba naručioca i istovremeno omogućiti širokom krugu ponuđača da podnesu odgovarajuće ponude.

Komisija može da izvrši izmene tehničkih specifikacija, uz prethodno pribavlјenu saglasnost podnosioca zahteva.

Kriterijume za dodelu ugovora i elemente kriterijuma, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki element kriterijuma, način navođenja, opisivanja i vrednovanja elemenata kriterijuma u konkursnoj dokumentaciji, utvrđuje komisija, uzimajući u obzir vrstu, tehničku složenost, trajanje, vrednost javne nabavke i sl.

Model ugovora sačinjava komisija, a ukoliko model ugovora koji komisija priprema kao sastavni deo konkursne dokumentacije zahteva posebna stručna znanja, komisija može da zahteva stručnu pomoć službenika za nabavke.

U postupku zaštite prava postupa komisija za nabavku, koja može da zahteva stručnu pomoć pravne i ostalih stručnih službi. Ako je zahtev za zaštitu prava uredan, blagovremen i izjavlјen od strane ovlašćenog lica, komisija za javnu nabavku dužna je da na osnovu činjeničnog stanja, u ime i za račun naručioca odluči po podnetom zahtevu, tako što sa primlјenim zahtevom za zaštitu prava preduzima radnje na način, u rokovima i u skladu sa postupkom koji je propisan Zakonom.

Za postupanje u rokovima za zaklјučenje ugovora odgovorni su rukovodilac naručioca i Služba nabavke.

Prikuplјanje podataka, sačinjavanje i dostavlјanje potrebnih podataka Kancelariji za javne nabavke i drugim nadležnim organima vrši Služba nabavke nakon potpisivanja od strane rukovodioca naručioca, odnosno ovlašćenog lica.

Način obezbeđivanja konkurencije

Član 40.

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju, uz poštovanje načela transparentnosti.

U postupku javne nabavke neophodno je odrediti uslove za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijume za dodelu ugovora na način koji obezbeđuje učešće što većeg broja ponuđača i podnosioca prijava i koji ne stvara diskriminaciju među ponuđačima.

Naručilac ne može da ograniči  konkurenciju sa namerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povolјniji ili nepovolјniji položaj.

Naručilac ne može da određuje uslove koji bi direktno ili indirektno značili nacionalnu, teritorijalnu ili ličnu diskriminaciju među privrednim subjektima.

U pregovaračkom postupku bez objavlјivanja javnog poziva za podnošenje ponuda, nakon objavlјivanja obaveštenja o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva, naručilac je dužan da u pisanoj formi uputi poziv na pregovaranje jednom ili, ako je moguće, većem broju privrednih subjekata.

U slučaju nabavki na koje se Zakon ne primenjuje, poziv se upućuje uvek kada je to moguće na adrese najmanje tri lica koja su, prema saznanjima naručioca, sposobna da izvrše nabavku, a kada god je moguće i na adrese većeg broja lica.

Do saznanja o potencijalnim ponuđačima koji mogu da izvrše predmet javne nabavke dolazi se istraživanjem tržišta na način određen u delu planiranja nabavki.

Način postupanja u cilјu zaštite podataka i određivanje poverlјivosti

Član 41.

Obaveza čuvanja poslovne tajne u vezi sa podacima o privrednim subjektima zainteresovanim za učešće u postupku javne nabavke i podacima o podnetim prijavama i ponudama postoji do otvaranja prijava, odnosno ponuda.
Sve podatke koje je privredni subjekt učinio dostupnim naručiocu u postupku javne nabavke i koje je u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili koji predstavlјaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka kao takve označio, Služba nabavke, članovi komisije, kao i svi zaposleni koji su imali uvid u navedene podatke dužni su da ih čuvaju kao poverlјive.

Poverlјivim se ne smatraju izjava i podaci o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, katalozi, ponuđena cena i elementi cene, kao i drugi podaci u vezi sa kriterijumima za dodelu ugovora i uslovima za izvršenje ugovora.

Naručilac samo uz saglasnost privrednog subjekta koji učestvuje u postupku javne nabavke može da otkrije drugim učesnicima poverlјive podatke koje je taj privredni subjekt dostavio, pri čemu saglasnost može da se da samo za otkrivanje pojedinačno određenih podataka i ne može da bude opšte prirode.

Dokumentacija iz postupka nabavke čuva se u službi nabavke, uz preduzimanja svih mera u cilјu zaštite podataka u skladu sa zakonom.

Dokumentacija se čuva u službi nabavke do izvršenja ugovora, nakon čega se dostavlјa nadležnoj službi na arhiviranje.

Svim licima koja učestvuju u sprovođenju postupka javne nabavke, odnosno u pripremi konkursne dokumentacije za javnu nabavku ili pojedinih njenih delova, zabranjeno je da trećim licima saopštavaju bilo koje nezvanične podatke u vezi sa javnom nabavkom.

Član 42.

U konkursnoj dokumentaciji može da se zahteva zaštita poverlјivosti podataka koji se ponuđačima stavlјaju na raspolaganje, uklјučujući i njihove podizvođače.

Ako besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup konkursnoj dokumentaciji ne može da se obezbedi elektronskim sredstvima, preuzimanje konkursne dokumentacije ili jednog njenog dela može se usloviti potpisivanjem izjave ili sporazuma o čuvanju poverlјivih podataka, ukoliko ti podaci predstavlјaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Za određivanje poverlјivosti podataka ovlašćena je služba za nabavke , koja je dužna da informacije o poverlјivim podacima čuva i ne iznosi.

Komisija je dužna da postupa sa poverlјivim podacima u skladu sa Zakonom.

Dokumentacija i evidentiranje postupka

Član 43.

Naručilac je dužan da u pisanoj formi evidentira sve radnje i akte tokom planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja javne nabavke, da čuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uređuju oblast dokumentarne građe i arhiva najmanje pet godina od zaklјučenja pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma, odnosno pet godina od obustave ili poništenja postupka.

Dokumentacija koja se razmenjuje na Portalu javnih nabavki čuva se i arhivira na Portalu javnih nabavki.

Naručilac je dužan da evidentira podatke o vrednosti i vrsti nabavki koje su izuzete od primene Zakona, kao i da po svakom osnovu izuzeća objavi zbirno podatke na Portalu javnih nabavki, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Podatke iz stava 3. ovog člana priprema Služba nabavke zajedno sa službom u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija.

IV KONTROLA JAVNIH NABAVKI

Član 44.

Poslove kontrole javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje vrši lice zaduženo za poslove javnih nabavki, i postupa odgovorno, objektivno, stručno, i poštuje principe poverlјivosti podataka.

Kontrola može da se vrši u toku i nakon planiranja nabavki, sprovođenja postupka javne nabavke i izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Vršenje kontrole ne zadržava postupak planiranja, sprovođenja ili izvršenja nabavki.

V NAČIN PRAĆENјA IZVRŠENјA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Pravila za dostavlјanje ugovora i potrebne dokumentacije unutar naručioca

Član 45.

Služba nabavke neposredno po zaklјučenju ugovora o javnoj nabavci ugovor dostavlјa:

 • službi koja je, u skladu sa delokrugom rada, odgovorna za praćenje izvršenja ugovora;
 • službi u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija;
 • drugim organizacionim jedinicama koje mogu biti uklјučene u praćenje izvršenja ugovora, koje su korisnici isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova ili na čije će aktivnosti uticati izvršenje ugovora.

Pravila komunikacije sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora

Član 46.

Komunikacija sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj nabavci odvija se isklјučivo pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom. U slučaju održavanja sastanka sa drugom ugovornom stranom, sačinjava se beleška o sastanku.

Komunikaciju sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj nabavci može da sprovodi samo lice koje je ovlašćeno od strane rukovodioca organizacione jedinice u čijem je delokrugu raspolaganje dobrima, uslugama ili radovima koji su predmet ugovora o javnoj nabavci, odnosno u čijem je delokrugu njihovo upravlјanje (dalјe: organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci).

Naručilac odmah po zaklјučenju ugovora o javnoj nabavci obaveštava drugu ugovornu stranu o podacima lica koje je ovlašćeno da vrši komunikaciju u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora.

Određivanje lica za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama

Član 47.

Direktor ustanove pisanim nalogom imenuje lice koje će vršiti kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, odnosno koje će vršiti ostale potrebne radnje u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Prijem dobara, usluga i radova može se vršiti i komisijski. Komisiju rešenjem imenuje rukovodilac iz stava 1. ovog člana.

Kriterijumi, pravila i način provere kvantiteta i kvaliteta isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova

Član 48.

Lice  koje je imenovano da vrši kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, proverava:

 • da li količina isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova odgovara ugovorenom;
 • da li vrsta i kvalitet isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova odgovaraju ugovorenim, odnosno da li su u svemu u skladu sa zahtevanim tehničkim specifikacijama i ponudom.

Pravila za potpisivanje dokumenata o izvršenom prijemu dobara, usluga ili radova

Član 49.

Lice koje je imenovano da vrš kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, sačinjava:

 • zapisnik o kvantitativnom prijemu dobara, usluga ili radova, čime se potvrđuje prijem određene količine i tražene vrste dobara, usluga ili radova, kao i prijem neophodne dokumentacije (ugovor, otpremnica, ulazni račun i sl.) i
 • zapisnik o kvalitativnom prijemu dobara, usluga ili radova, čime se potvrđuje da isporučena dobra, usluge ili radovi u svemu odgovaraju ugovorenim.

Zapisnici se potpisuju od strane zaposlenog iz stava 1. ovog člana i ovlašćenog predstavnika druge ugovorne strane i sačinjavaju se u dva istovetna primerka, od čega po jedan primerak zadržava svaka ugovorna strana.

Pravila postupanja u slučaju reklamacija u vezi  sa izvršenjem ugovora

Član 50.

U slučaju kada lice koje  je imenovano da vrši radnje u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora o javnim nabavkama utvrdi/e da količina ili kvalitet isporuke ne odgovara ugovorenom, ono/a ne sačinjava zapisnik o kvantitativnom prijemu i zapisnik o kvalitativnom prijemu, već sačinjava/ju i potpisuje reklamacioni zapisnik, u kome navodi u čemu isporuka nije u skladu sa ugovorenim.

Organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci reklamacioni zapisnik dostavlјa Službi nabavke.

Služba nabavke dostavlјa drugoj ugovornoj strani reklamacioni zapisnik i dalјe postupa povodom reklamacije u vezi sa izvršenjem ugovora.

Postupanje po reklamaciji uređuje se ugovorom o javnoj nabavci, zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi i drugim propisima koji uređuju ovu oblast.

Podnosilac zahteva za pokretanje nabavke dužan je da prati izvršenje ugovora i da o eventualnim problemima u realizaciji, kao i o potrebi za raskidom ugovora o javnoj nabavci, pisanim putem obavesti službu za nabavke, koja preduzima odgovarajuće aktivnosti.

Pravila prijema i overavanja računa i drugih dokumenata za plaćanje

Član 51.

Računi i druga dokumenta za plaćanje primaju se u skladu sa opštim aktima i istog dana dostavlјaju se organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa, osim onih računa koji su naslovlјeni na organizacionu jedinicu u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, kada se ti računi primaju na način utvrđen u stavu 5. ovog člana.

Posle prijema računa za isporučena dobra, pružene usluge ili izvedene radove, organizaciona jedinica u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa kontroliše postojanje obaveznih podataka na računu koji su propisani zakonom, a prilikom uvoza dobara – i kompletnost dokumentacije o izvršenom uvozu, kao i ugovorene rokove i uslove plaćanja.

Ako račun ne sadrži sve podatke propisane zakonom ili ako dokumentacija o izvršenom uvozu nije kompletna, organizaciona jedinica u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa vraća račun izdavaocu računa.

Nakon opisane kontrole, račun se bez odlaganja dostavlјa organizacionoj jedinici u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, radi kontrole podataka koji se odnose na vrstu, količinu, kvalitet i cene dobara, usluga ili radova. Posle kontrole tih podataka na računu se potpisuju zaposleni koji su, u skladu sa pisanim nalogom, izvršili kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, kao i rukovodilac organizacione jedinice u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, čime potvrđuju tačnost tih podataka. Nakon toga, pomenuti račun dostavlјa se organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa.

Kada račun prime u organizacionoj jedinici u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, kontrola i potpisivanje tog računa sprovode se odmah na opisani način, a zatim se isti dostavlјa organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa, koja naknadno vrši kontrolu iz stava 2. ovog člana.

U slučaju da se kontrolom iz stava 4. ovog člana utvrdi neispravnost računa, isti se osporava, uz sačinjavanje službene beleške u kojoj se navode razlozi tog osporavanja, koju potpisuje rukovodilac organizacione jedinice u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci. Ta se beleška dostavlјa rukovodiocu organizacione jedinice u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa radi reklamacije izdavaocu računa.

Nakon izvršene kontrole i kompletiranja prateće dokumentacije za plaćanje, organizaciona jedinica u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa obrađuje i dostavlјa račun na plaćanje organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija.

Pravila postupka realizacije ugovorenih sredstava  finansijskog obezbeđenja

Član 52.

U slučaju kada utvrdi razloge za realizaciju ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja, organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci o tome bez odlaganja obaveštava Službu nabavke, uz dostavlјanje potrebnih obrazloženja i dokaza.

Služba nabavke u saradnji sa pravnom službom proverava ispunjenost uslova za realizaciju ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja i, ukoliko su za to ispunjeni uslovi, obaveštava organizacionu jedinicu u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija, koja vrši realizaciju ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja u skladu sa važećim propisima.

Organizaciona jedinica u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija:

 • odmah nakon realizacije ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja o tome obaveštava organizacionu jedinicu u čijem su delokrugu poslovi javnih nabavki;
 • vodi evidenciju realizovanih ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja, o čemu sačinjava godišnji izveštaj koji dostavlјa rukovodiocu naručioca.

Pravila stavlјanja dobara na raspolaganje korisnicima unutar  naručioca

Član 53.

Dobra se krajnjim korisnicima stavlјaju na raspolaganje na osnovu dokumenta – trebovanje, koji organizacionoj jedinici u čijem je delokrugu magacinsko poslovanje dostavlјaju rukovodioci organizacionih jedinica.

Dobra se dodelјuju na korišćenje na osnovu ličnog zaduženja zaposlenog sredstvima koja samo on koristi.

Dobra koja su dodelјena na korišćenje organizacionoj jedinici za obavlјanje poslova iz njenog delokruga, a nisu pogodna za lično zaduženje, evidentiraju se po pripadnosti organizacionoj jedinici, na osnovu zaduženja rukovodioca organizacione jedinice.

 Pravila postupanja u vezi sa izmenom ugovora

Član 54.

Organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, u slučaju potrebe za izmenom ugovora o javnoj nabavci, o tome obaveštava Službu nabavke.

Ukoliko druga ugovorna strana zahteva izmenu ugovora o javnoj nabavci, organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci taj zahtev, zajedno sa svojim mišlјenjem o potrebi i opravdanosti zahtevanih izmena, dostavlјa Službi nabavke.

Služba nabavke proverava da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci.

Ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci, Služba nabavke izrađuje predlog odluke o izmeni ugovora i predlog aneksa ugovora, koje dostavlјa na potpis ovlašćenom licu.

Služba nabavke je dužna da obaveštenje o izmeni ugovora pošalјe na objavlјivanje na Portalu javnih nabavki u roku od deset dana od dana izmene ugovora.

Postupanje u slučaju potrebe za otklanjanjem grešaka u garantnom roku

Član 55.

Organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, u slučaju potrebe za otklanjanjem grešaka u garantnom roku, o tome obaveštava drugu ugovornu stranu.

Ukoliko druga ugovorna strana ne otkloni greške u garantnom roku u skladu sa ugovorom, organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama o tome obaveštava Službu nabavke.

Služba nabavke u saradnji sa pravnom službom proverava ispunjenost uslova za realizaciju ugovorenog sredstva finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i, ukoliko su za to ispunjeni uslovi, obaveštava organizacionu jedinicu u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija, koja realizuje sredstvo obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

VI NAČIN PLANIRANјA I SPROVOĐENјA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENјUJE, KAO I NABAVKI DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA

Planiranje nabavki na koje se zakon ne primenjuje

Član 56.

Pored plana javnih nabavki, naručilac posebno planira i nabavke na koje se zakon ne primenjuje iz članova 11–21. i 27. Zakona, odnosno priprema poseban Plan izuzetih nabavki koji sadrži podatke o ukupnoj vrednosti nabavki po svakom osnovu za izuzeće, u skladu sa pravilima iz čl. 6–24. ovog pravilnika.

Plan nabavki na koje se ne primenjuje zakon ne objavlјuje se na internet stranici naručioca.

Sprovođenje postupka nabavki na koje se zakon ne primenjuje

Član 57.

Predškolska ustanova ”Maslačak” sprovodi postupke nabavki na koje se Zakon ne primenjuje:

 • iz člana 11.-17. Zakona o javim nabavkama;
 • iz člana 27. Zakona o javnim nabavkama.

 

Za nabavke iz stava 1 ovog člana Službenik za javne nabavke sprovodi postupak nabavke na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, odnosno dodelјuje ugovor ili narudžbenicu uz obezbeđivanje konkurencije istraživanjem tržišta putem interneta ili na drugi pogodan način imajući u vidu prirodu predmeta nabavke, u skladu sa Planom nabavki i Finansijskim planom.

Službenik za javne nabavke je dužan da izvrši ispitivanje tržišta, spreči postojanje sukoba interesa, obezbedi konkurenciju i da obezbedi da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene, a po nalogu Direktora pripremi i pisani izveštaj o tome.

Službenik za javne nabavke treba da ima specifikaciju dobara, usluga ili radova koji se nabavlјaju i da ima informaciju o raspoloživim sredstvima za tu nabavku.

Službenik za javne nabavke istražuje tržište predmeta nabavke tako što prvo pravi listu potencijalnih ponuđača.

Nakon utvrđivanja liste potencijalnih ponuđača, Službenik za javne nabavke vrši istraživanje tržišta tako što ponuđačima dostavlјa putem elektronske pošte, faksa ili pisanim putem specifikaciju i opis predmeta nabavke uz zahtev da u određenom roku dostave cene i ostale uslove nabavke: rok plaćanja, rok isporuke, period garancije i slično, koji su od značaja za ekonomičnost nabavke.

Rok koji se ostavlјa kontaktiranim ponuđačima mora biti primeren predmetu nabavke i mora biti poznat kontaktiranim ponuđačima.

Istraživanje tržišta, u slučaju jednostavnih predmeta nabavki, dostupnih širokom tržištu, može se sprovoditi pozivanjem potencijalnih dobavlјača, pretraživanjem specijalizovanih oglasa ili internet stranica i slično.

Za nabavku na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje kod koje je potreba za predmetom nabavke povremena i po potrebi, isti se može nabavlјati sukcesivno na osnovu pro-fakture ili fakture, uz obavezu prethodnog istraživanja tržišta, na način opisan u stavu 2.-7.

O svakoj od ovih radnji se sačinjava Zapisnik o istraživanju tržišta i Direktoru ustanove se dostavlјa model narudžbenice, odnosno ugovora o nabavci.

 • Za istovrsne predmete nabavki (dobra ili usluge) čija procenjena vrednost na godišnjem nivou ne prelazi 1.000.000,00 dinara bez pdv-a i za radove čija procenjena vrednost na godišnjem nivou ne prelazi 3.000.000,00 dinara bez PDV-a, Službenik za javne nabavke sprovodi postupak nabavke na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, odnosno dodelјuje ugovor ili narudžbenicu uz obezbeđivanje konkurencije istraživanjem tržišta putem interneta ili na drugi pogodan način imajući u vidu prirodu predmeta nabavke, u skladu sa Planom nabavki i Finansijskim planom.
 • Za nabavku na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje kod koje je potreba za predmetom nabavke povremena i po potrebi, isti se može nabavlјati sukcesivno na osnovu pro-fakture ili fakture, uz obavezu prethodnog istraživanja tržišta i obezbeđivanje konkurencije na način opisan u stavu 2.
 • U slučaju procene, shodno prirodi predmeta nabavke, na osnovu pisanog naloga Direktora Ustanove, Naručilac može da pokrene postupak nabavke na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i donošenjem Odluke o pokretanju postupka nabavke na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, koju sačinjava Službenik za javne nabavke i parafira, a potpisuje Direktor Ustanove. Službenik za javne nabavke tada obezbeđuje konkurenciju, tako što će poslati Poziv za podnošenje ponuda (i-mejlom ili faksom) na najmanje tri adrese ponuđača koji mogu da ispune predmet nabavke, a koje su navedene u potpisanom Zehtevu za pokretanje postupka nabavke na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje.
 • Za pojedinačni postupak nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, u skladu sa članom 27., čija je procenjena vrednost manja od 100.000 dinara, Službenik za javne nabavke na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, nije dužno da sprovodi napred navedenu proceduru, ali je dužno da obezbedi konkurenciju, tako što će obezbediti najmanje tri ponude za predmet nabavke koju sprovodi. Dokumentaciju kojom dokazuje da je obezbedilo konkurenciju, lice zaduženo za predmetni postupak je dužno da čuva uz dokumentaciju za predmetni postupak nabavke.
 • Za pojedinačni postupak nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, u skladu sa članom 27., čija je procenjena vrednost manja od 50.000 dinara, službenik za javne nabavke ili lice koje sprovodi nabavku na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, dužno je da obezbedi konkurenciju, tako što će ispitati tržište (upoređivanjem cenovnika koji su javno dostupni, ili prikuplјanjem tri ili više ponuda, ili dostavlјanjem upitnika potencijalnim ponuđačima koji su sposobni da dostave ponudu za predmetnu nabavku, ili sačini Izveštaj o ispitivanju tržišta gde će navesti najmanje tri ponuđača kod kojih je proverio cene i potpisati isti – bez fizičkog pribavlјanja ponuda i izrade dokumentacije). Direktor ustanove može od Službenik za javne nabavke da traži i pisanu dokumentaciju (Izjavu) kojom dokazuje da je obezbedilo konkurenciju, a tada je lice zaduženo za predmetni postupak dužno da čuva uz dokumentaciju za predmetni postupak nabavke.
 • Službenik za javne nabavke može, u slučaju da ne obezbedi konkurenciju, da uputi Poziv za podnošenje ponuda (elektronskim putem- imejlom ili faksom) i drugim ponuđača koji mogu da ispune predmet nabavke. Ponude se mogu dostavlјati elektronskim putem ili faksom, a na osnovu najmanje jedne prihvatlјive ponude, može se zaklјučiti Ugovor o nabavci ili Narudžbenica.

Naručilac nije dužan da  sprovodi odredbe ovog Zakona za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga, čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000,00 dinara. Predmetne nabavke Naručilac sprovodi tako što obezbeđuje konkurenciju u skladu sa odredbama ovog člana.

Nabavke društvenih i drugih posebnih usluga i drugih nabavki na koje se ne primenjuje Zakon sprovode se u skladu sa načelima Zakona, tako da se obezbede cilјevi Pravilnika, spreči postojanje sukoba interesa i ugovori cena koja nije veća od uporedive tržišne cene za predmet nabavke zahtevanog kvaliteta.

U cilјu obezbeđivanja konkurencije, u postupku nabavke koja je izuzeta od primene Zakona poziv za dostavlјanje ponude upućuje se na adrese najmanje tri lica koja obavlјaju delatnost koja je predmet nabavke i koja su prema raspoloživim saznanjima sposobna da izvrše nabavku, a kada god je moguće i na adrese većeg broja lica.

Poziv za dostavlјanje ponude sadrži informacije o predmetu nabavke, tehničkim specifikacijama predmeta nabavke, uslovima za učešće, kriterijumu za odabir najpovolјnije ponude, načinu i roku za podnošenje ponuda.

Po prijemu ponuda Služba nabavke vrši ocenu ponuda i sačinjava zapisnik o ponudama i priprema predlog odluke o prihvatanju ponude.

Predlog odluke o prihvatanju ponude Služba nabavke dostavlјa rukovodiocu naručioca, odnosno ovlašćenom licu na potpis.

Služba nabavke u roku od 10 dana elektronskim putem obaveštava sve učesnike o ishodu postupka.

Predlog ugovora Služba nabavke dostavlјa rukovodiocu naručioca, odnosno ovlašćenom licu na potpis.

Ugovor potpisan od strane rukovodioca naručioca, odnosno ovlašćenog lica Služba nabavke dostavlјa drugoj ugovornoj strani na potpis.

Drugoj ugovornoj strani (izabranom ponuđaču) umesto ugovora može biti dostavlјena narudžbenica, ukoliko su predmet nabavke dobra, radovi ili usluge koje se jednokratno izvršavaju i za koje ne postoji potreba za zaklјučenje ugovora.

Lica koja učestvuju u sprovođenju nabavki na koje se ne primenjuje zakon, odnosno koja zaklјučuju ugovor o nabavci na koju se ne primenjuje zakon, dužna su da potpišu izjavu kojom potvrđuju da u predmetnoj nabavci nisu u sukobu interesa, pri čemu je ista sastavni deo službene beleške iz ovog člana.

Način praćenja izvršenja ugovora o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje

Član 58.

 

Služba nabavki evidentira podatke u pisanoj formi o vrednosti i vrsti nabavki koje su izuzete od primene Zakona, i to:

 • osnov za izuzeće od primene Zakona;
 • vrstu predmeta javnih nabavki (dobra, usluge, radovi);
 • ukupan broj zaklјučenih ugovora;
 • ukupno ugovorenu vrednost bez poreza na dodatu vrednost;
 • ukupno ugovorenu vrednost sa porezom na dodatu vrednost.

Podatke iz stava 2. ovog člana Služba nabavke zbirno objavlјuje na Portalu javnih nabavki najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

VII OSPOSOBLjAVANјE I USAVRŠAVANјE ZA OBAVLjANјE POSLOVA JAVNIH NABAVKI

Član 59.

Naručilac je dužan da licima koja obavlјaju poslove javnih nabavki omogući osposoblјavanje za obavlјanje poslova javnih nabavki i polaganje ispita za službenika za javne nabavke, kao i kontinuirano usavršavanje.                                                                          Program osposoblјavanja i usavršavanja zaposlenih koji obavlјaju poslove javnih nabavki sačiniće organizaciona jedinica u čijem su delokrugu poslovi lјudskih resursa.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60.

Ovaj pravilnik stupa na snagu  osmog  dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli ustanove.

Član 61.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupka javne nabavke  unutar naručioca, broj: 680 od 10.12.2015. godine.

 

Predsednik Upravnog odbora

Senada Kapetanović

____________________

 

Objavlјeno na oglasnoj tabli,

Dana, 11.09.2020.godine.

Stupio na snagu, 21.09.2020.godine.