Rešenje o brazovanju komisije za namirnice

Naručilac: Predškolska ustanova “Maslačak”

Adresa: Ul. Nova b.b

Mesto: Sjenica

Broj odluke: 325/2020

Datum: 26.02.2020

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim nabavkama ( ‘’Sl. glasnik RS br.124/12, 14/15 i 68/15) i člana 43. Statuta Predškolske ustanove  “ MASLAČAK” u Sjenici,  direktor  donosi

 

R E Š E NJ E

O obrazovanju komisije  za javnu nabavku male vrednosti

OBRAZUJE SE Komisija za javnu nabavku “Namirnica i prehrambenih proizvoda” za potrebe PU “Maslačak” u Sjenici, redni broj JNMV D-3/2020.

Komisija se obrazuje u sledećem sastavu:

SastavIme i prezimePotpis
1PredsednikHamidović Senada, službenim za JN.
ZamenikVranić Sonja, referent za finansijsko računovodstvene poslove
2ČlanBiberović Emina, šef računovodstva
ZamenikLotinac Denis- službenik za poslove zaštite i bezbednostiina, šef računovodstva
3ČlanGičević Zineta, saradnik za ishranu
ZamenikRastić Irhad, stručni saradnik.

U kоmisiјu sе nе mоgu imеnоvаti licа kоја mоgu biti u sukоbu intеrеsа zа tај prеdmеt јаvnе nаbаvkе.

Nаkоn dоnоšеnjа rеšеnjа, člаnоvi kоmisiје pоtpisuјu izјаvu kојоm pоtvrđuјu dа u prеdmеtnој јаvnој nаbаvci nisu u sukоbu intеrеsа.

Kоmisiја је dužnа dа sprоvеdе pоstupаk јаvnе nаbаvkе оdrеđеn u оdluci о pоkrеtаnju pоstupkа i оdgоvоrnа је zа zаkоnitоst sprоvоđеnjа pоstupkа.

Zadaci komisije Rokovi za izvršenje zadataka
1. Priprema  konkursne dokumentacije, oglase o javnim nabavka, izmene ili dopune kon.dokumentacije,dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda Biće izrađena u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o pokretanju postupka.
2. Objavljivanje poziva za podnošenje ponude i konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca i pozivanje poonuđača da podnesu ponude.

 

Poziv za podnošenje ponuda dostaviće se na adresu najmanje tri potencijalna ponuđača, u roku od tri dana od dana izrade  konkursne        dokumentacije i  istovremeno objaviti poziv i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
3. Otvara , pregleda, ocenjuje i rangira ponude Rok za podnošenje i otvaranje ponuda je ne manje od 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponude na Portalu javnih nabavki.
4.Sačinjava pismeni izveštaj o stručnoj oceni ponuda Pregled i stručna ocena ponuda biće izvršena u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.
5. Priprema predloga odluke o dodeli ugovora. U roku od 3 dana od dana izvršenog pregleda i pisanog izveštaja o stručnoj oceni ponuda.

Rešenje  dostaviti:

  • Pojedinačno članovima komisije
  • Primerak uz materijal

ODGOVORNO LICE
Direktorka, Minela Biberović.