Vrtić Malsačak

Predškolska ustanova raspolaže jednim namenski građenim objektom.Objekat je izgrađenog od čvrstog materijala u centru grada – lokacija Ulica nova b.b.
Ulica koja vodi do objekta nije glavna saobraćajnica pa je objekat izolovan od vozila i buke.

Ustanova je rad sa decom počela novembra meseca 1980 godine, kao ustanova od posebnog društvenog interesa koja ostvaruje ciljeve i zadatke predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Delatnost ustanove ostvaruje se u objektu u sedištu ustanove i dvadeset tri izdvojena odeljenja pri Osnovnim školama na celoj teritoriji opštine Sjenica.
U sedištu ustanove deca su raspoređena u jednu jaslenu grupu, tri grupe celodnevnog boravka , grupa pripremnog predškolskog programa u celodnevnom boravku i 10 grupa pripremnog predškolskog programa u poludnevnom trajanju (četiri sata), kao i 23 grupe pripremnog predškolskog programa u poludnevnom trajanju (četiri sata) pri Osnovnim školama:Duga Poljana,Kamešnica,Draževiće,Žitniće,Žabren,Šare,Raždaginje(dve grupe),Kijevci,Kladnica, Ursule, Sugubine,Trijebine, Bare, Štavalj,Stup,Vapa, Karajukića Bunari,Ugao, Doliće, Rasno,Cetanoviće i Tuzinje.

Prilikom formiranja grupa u izdvojenim odeljenjima u seoskim sredinama uzeti su u obzir specifični uslovi na terenu: veliku razuđenost prostora u geografskom pogledu, nepostojanje adekvatne putne mreže, velika međusobna udaljenost sela i udanjenost od sedišta ustanove te deca pohađaju pripremni predškolski program pri Osnovnim školama koje su ustupile prostor za realizaciju pripremnog predškolskog programa.

Zakonom su propisane obaveze za roditelje, Predškolsku ustanovu, odnosno Osnovnu školu koja ostvaruje pripremni predškolski program.

USLOVI RADA – PROSTOR, OPREMA, KADAR

Objekat Predškolske ustanove je namenski pravljen. U njemu borave deca od 24 meseci do polaska u školu.

Počeo je sa radom 1980. godine. Kapacitet je 112-oro dece. Površina objekta je
850 m², i izgrađen je od čvrstog materijala, priključen na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Opremljen je osnovnim sredstvima, sitnim inventarom i didaktičkim materijalom. Radne sobe imaju višestruku namenu: služe za igru, obedovanje, odmor dece, za rad i učenje. Sve radne sobe su opremljene audio-vizuelnim sredstvima (TV I DVD, kasetofon, cd plejer). Svaka soba je povezana sa toaletom za decu, a ispred radnih soba u holu nalaze se panoi za roditelje.
U ustanovi je urađen audio nadzor.

U okviru Predškolske ustanove postoji fiskulturna sala sa pratećom opremom koja se koristi pored izvođenja aktivnosti PPP-a i za fizičke aktivnosti, slobodne aktivnosti, održavanje priredbi, roditeljskih sastanaka i druge aktivnosti vezanih za rad ustanove.

Priprema hrane za decu obavlja se u kuhinji sa pratećim prostorijama.
Dnevno se pripremaju po tri obroka za decu. U ustanovi postoji magacinski prostor i vešernica.

Ukupna površina kuhinje sa pratećim prostorijama je 106 m². Opremljenost kuhinje aparatima i posuđem zadovoljava potrebe, ali svi aparati su u funkciji od otvaranja ustanove, tako da zahtevaju veće popravke, što nameće i dodatne materijalne troškove. Priprema hrane za decu obavlja se u kuhinji sa pratećim prostorijama.

Dnevno se pripremaju po tri obroka za decu. Dvorište Predškolske ustanove je prostrano (10 000 m2) sa dosta zelene površine, opremljeno spravama, ljuljaškama, penjalicama i peščanicima za igru i rekreaciju dece.

Udvorištu PU izgrađen je dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama što omogućava bolju saradnju i kvalitetniju realizaciju inkluzivnog programa ustanove. U neposrednoj blizini ovih zgrada počela je i izgradnja nove zgrade za potrebe vrtića, što će omogućiti ukljčivanje u predškolski program većeg broja dece koja su na listi čekanja i poboljšati kvalitet rada ustanove.

Pri ustanovi se nalazi kotlarnica koja za grejanje koristi lož ulje.  Prostor u ustanovi je funkcionalan, jednostavan i prisan ali nedovoljan jer se u njemu odvija i četvoročasovni PPP u tri smene. Posebna pažnja poklanja se pedagoško-psihološkom, estetskom i zdravstvenom aspektu organizacije prostora u kom borave deca.

Za rad izdvojenih odeljenja koriste se učionice Osnovnih škola, opremljene igračkama i didaktičkim materijalom za decu, koje ispunjavaju predviđene uslove u pogledu prostora i opreme.

ORGANIZACIJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

Predškolska ustanova ima dvanaestočasovno radno vreme, od 6,30 – 18,30 časova. Organizacija rada podrazumeva plansko raspoređivanje prostora, sredstava, materijala, vremena i aktivnosti dece kao i njihovo struktuiranje u vaspitne grupe.

Vaspitno-obrazovni rad se odvija prema istaknutim načelima i ostvaruje postavljene ciljeve i zadatke koji treba da omoguće uslove za pravilan psihički i fizički razvoj, podstiče dečju samostalnost, omogući im da se nesmetano kreću po prostoru, da koliko je moguće sami odlučuju o svom vremenu i aktivnostima, šire i razvijaju socijalne odnose, a što je moguće postići prilagođavanjem sredine u kojoj deca borave kao i pravilima ponašanja u ustanovi.

Sredina je aktivan faktor delovanja na dečji razvoj, ona mora biti privlačna, razumljiva deci po kvantitetu, kvalitetu, raznovrsnosti stimulacije i u njoj svako dete nalazi podsticaje za razvoj i realizaciju raznovrsnih i osmišljenih aktivnosti.

Ustanova treba da bude sredina u kojoj se svako dete oseća sigurno i prihvaćeno da bi moglo bezbedno i relativno samostalno da ispituje svet oko sebe , stičući pozitivna iskustva kao i sposobnost za aktivno učestvovanje u životu i radu zajednice, dece i vaspitača, kakvu predstavlja vaspitna grupa.
Materijal za vaspitno-obrazovni rad bira se prema interesovanjima trudeći se da podstiče dečju pažnju i maštu neophodnu za njihov razvoj. U svakom trenutku boravka u ustanovi ponuditi što bogatiji i raznovrsniji izbor sredstava i materijala.

Didaktički materijal, igračke, knjige i ostala sredstva namenjena deci treba da im budu dostupni u svakom trenutku.

ORGANIZACIJA DECE U VASPITNE GRUPE I OBLICI RADA SA DECOM

Vaspitno-obrazovni rad u Predškolskoj ustanovi organizuje se u vaspitnim grupama koje su formirane prema uzrastu dece. Pri formiranju grupa poštuju se i individualne karakteristike dece, iskustvo koje sa sobom donesu u ustanovu, nivo psiho-fizičkog razvoja, socio-emocionalna zrelost, uzrast, pol, a sve u cilju harmonizacije grupe i stvaranja uslova za izgrađivanje odnosa između dece i vaspitača, a izuzetak čine deca koja se pripremaju da naredne godine pođu u školu za koje se priprema posebna organizacija sa karakterističnim sadržajima i načinom rada.

Vaspitno-obrazovni rad realizuje se u sledećim oblicima:
– u celodnevnom trajanju
– u poludnevnom trajanju-pripremni predškolski program kojim su obuhvaćena sva deca sa teritorije opštine Sjenica.
– u selima gde nisu postojali uslovi za formiranje grupa (broj dece manji od pet), deca su programom obuhvaćena kroz boravak u kombinovanim odeljenjima Osnovnih škola